Velitelská rota

Velitelská rota je organizačně jednou z nejsložitějších jednotek mechanizovaného praporu. Úkolem velitelské roty je vytvořit veliteli praporu podmínky pro efektivní řízení a velení podřízeným jednotkám, a také podpora vedení bojové činnosti.

Tohoto cíle je dosaženo:

  • rozvinutím a zabezpečením míst velení praporu;
  • zabezpečením chodu obrany a ochrany;
  • vybudováním funkčního systému spojení pro zabezpečení informačního toku na všech úrovních velení;
  • zajištěním informační převahy nad nepřítelem;
  • v neposlední řadě podporou bojové činnosti dle takticko-technických možností a předurčení jednotlivých čet.

Struktura velitelské roty

Průzkumná četa

Průzkumná skupina je organizačně součástí velitelské roty, podřízena je přímo veliteli praporu.Hlavním úkolem průzkumné skupiny je získávání informací, jež slouží k hodnocení prostoru boje a jako podklad pro rozhodnutí velitele praporu.

Jde o průzkumný orgán praporu, určený k vedení průzkumu v sestavě nepřítele i ve vlastní sestavě pozorováním z místa a za pohybu. Úkol plní pěšky, na vozidle nebo kombinovaně.

Průzkum provádí postupným zaujímáním výhodných pozorovacích stanovišť a vedením průzkumu pozorováním v blízkosti vyhodnocených prostorů předpokládané činnosti jednotek nepřítele. K plnění úkolů průzkumu může využívat léček a přepadů. Dále může být začleněna do jednotky provádějící výpad, případně průzkum bojem.

Ženijní četa

Ženijní četa mechanizovaného praporu zabezpečuje bojovou ženijní podporu ve prospěch vlastních sil. Ženijní četa realizuje ženijní opatření k omezení činnosti nepřítele zahrnující především zřizování zátarasů kladením min, použitím trhavin k ničení a zesilování přirozených překážek, dále opatření k zabezpečení pohybu vlastních sil a prostředků úpravou a údržbou cest, překonáváním zátarasů všech druhů a v neposlední řadě ženijní četa realizuje opatření k uchování bojeschopnosti sil.

Strukturu ženijní čety tvoří dvě ženijní družstva a jedno strojní družstvo vybaveno zemními stroji.

Spojovací četa

Spojovací četa zabezpečuje rádiové, radioreléové a linkové spojení s nadřízeným stupněm a zabezpečuje spojení s jednotkami praporu. Spojovací četa se skládá ze spojovacího družstva a dvou radiových družstev.

Velitelská četa

1) Družstvo zabezpečení velení
Jeho hlavním úkolem je výstavba, rušení a zabezpečení míst velení mechanizovaného praporu. Podílí se při jeho ochraně a obraně. Dále zabezpečuje převoz osob a materiálu svými přepravními kapacity dle požadavků praporu.

2) Skupina odstřelovačů
Odstřelovač je vojákem, který je pečlivě vybírán a absolvoval důkladný výcvik ve vyšší pěchotní taktice a přesné střelbě. Výcvik odstřelovače, kombinovaný s vynikající přesností jeho zbraně, z něj činí hodnotný podpůrný prostředek, který má velitel praporu k dispozici. Prvořadým úkolem odstřelovače je podpora bojových operací vedením přesné střelby ze skrytu na vybrané cíle nebo k získaní zpravodajských informací o nepříteli jako průzkumný orgán.

3) Družstvo radiačního a chemického průzkumu
Jeho hlavním úkolem je provádění radiačního, biologického a chemického průzkumu včetně pozorování. Dále uskutečňuje povětrnostní pozorování v přízemní vrstvě atmosféry a provádí dozimetrické a chemické kontroly. Je vybaveno přístroji a vozidlem, které umožňuje plnit uložené úkoly. Tvoří základní zdroj prvotních informací v oblasti chemického zabezpečení.