Obvaziště

Obvaziště je určeno k poskytování první lékařské pomoci raněným a nemocným a zabezpečuje odsun raněných a nemocných od jednotek k sobě, nevyžaduje-li situace jiného řešení. Může posílit i roty pro odsun raněných z boje.

Cílem zdravotnického zabezpečení praporu je zachránit životy a navracet zdraví raněným a nemocným, zvyšovat odolnost vojáků a upevňovat jejich zdraví. Zdravotnické zabezpečení praporu se připravuje a uskutečňuje nepřetržitě, ve všech druzích boje, při přesunech a rozmístění mimo boj, v těsné součinnosti s ostatními druhy vojsk a služeb. Ke zdravotnickému zabezpečení se ze sil a prostředků praporu zřizuje praporní obvaziště.

Prapor může být rovněž posílen, především zdravotnickými přepravními prostředky. První pomoc a předlékařská pomoc se raněným a nemocným poskytují na místě zranění nebo v nejbližším okolí svépomoci nebo vzájemnou pomocí s využitím prostředků zdravotnické výbavy jednotlivce, automobilových lékárniček, lékárniček bojových vozidel a improvizovaných prostředků.

Dále ji poskytují sběrači raněných, zdravotničtí instruktoři jednotek a také příslušníci jednotek vyčlenění k záchranným pracím v ohnisku zasažení, kteří musí být podle Ženevských úmluv označeni na levé paži bílou rukávovou páskou s červeným křížem a vybaveni průkazy totožnosti příslušníků zdravotnické služby. První lékařskou pomoc poskytují lékaři na obvazišti. Obvaziště se rozmisťuje v krytých místech mimo prostor intenzivní bojové činnosti a musí být označeno rozeznávacím znakem zdravotnické služby (červeným křížem v bílém poli) viditelným silám protivníka ve dne i noci. Obvaziště a zdravotnické odsunové prostředky se zásadně nemaskují.