Home page > Aktuality > Svatováclavský pochod 2018, propozice

Svatováclavský pochod 2018, propozice

Přihlášení k pochodu

  • Podáním přihlášky přes registrační formulář nejpozději do 30. 6. 2018 (z důvodu mimořádného zájmu byla registrace již ukončena, budeme se na vás těšit v dalším ročníku)
  • Zaplacením příspěvku na organizaci do 10-ti dnů od potvrzení registrace.
  • Potvrzení o zaplacení obdržíte emailem i s podrobnými informacemi k pochodu.

Varianta pochodu 75 km

Příspěvek na organizaci pochodu 550 Kč.  V ceně je zahrnuto: pamětní odznak na stuze se stužkou, dekret k pamětnímu odznaku, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

 

Varianta pochodu 36 km

Příspěvek na organizaci pochodu 350 Kč. V ceně je zahrnuto: hrnek s logem pochodu, diplom o absolvování pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

 

Veškerý výtěžek  z této akce půjde na podporu Diakonie Rolnička  a  APLA Jižní Čechy.

 

Organizační pokyny k pochodu

Všichni účastníci starší 18-ti let, se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se pochodu účastní pouze v doprovodu starší osoby a se svolením jejich zákonného zástupce.

Kromě turistických holí jsou všechny předměty ovlivňující pochod zakázány.

Účastník má možnost pochod kdykoli přerušit (např. ze zdravotních důvodů).

Každý účastník bude vybaven kontrolní kartou s vlastním startovním číslem. Kartu předloží označené osobě na kontrolním stanovišti , která budou rozmístěna na trase. S rozmístěním kontrolních stranovišť bude účastník seznámen. Na kontrolním stanovišti osoba  označená jako pořadatel potvrdí průchod kontrolou na kontrolní kartu. Po absolvování pochodu tuto kartu odevzdá v cíli.

Účastník je povinen dodržovat stanovenou trasu.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek, a to buď reflexní vestou nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích,  zejména zákaz dodržování zákazu kouření v lese a způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, zejména § 5, 7 a 8 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

V případě porušení pravidel hrozí okamžitě vyloučení z účasti na pochodu, vyřazení ze seznamu účastníků pochodu a nemožnost kompenzace odměny.

Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

  • Vyplněním a následným odesláním registračního formuláře souhlasí registrovaná osoba s propozicemi a podmínkami pochodu.
  • Údaje odeslané v registraci slouží výhradně pro potřeby pořadatele, jejím odesláním vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním těchto údajů. 

 

Nárok na ocenění vzniká

  1. Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci.
  2. Dodržením pravidel pochodu.
  3. Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními stanovišti.

Ceny budou vydány každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, ihned po absolvování pochodu. Účastníkovi, který pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem, pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části je možné jen do 15. 7. 2018 a to pouze po předchozí dohodě s organizátorem. Příspěvek na organizaci bude účastníkům vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

Doporučujeme účastníkům vybavit se čelovkou, pevnou obuví a termofolií.

 

Ubytování

Před a po závodu je možné využít bezplatné ubytování v prostorách VÚ 1825 Tábor (spacák + karimatka), popřípadě možnost přespání na ploště letiště poblíž startu, kde bude postaven vojenský stan (spacák + karimatka).

 

Parkování vozidel

Parkování vozidel bude zajištěno v prostorech startu.

 

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit:

 

nrtm. Petr AGDANSKÝ  VÚ 1825 Tábor

 e-mailem: pochod42.mpr@seznam.cz,

tel: Alc: (973) 305 777, mob. tel.: 725549499

Nahoru